Nabory wniosków - Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Zawartość stron

Logo PO WER_2018 (do stosowania w projektach, których umowy zawarto w 2018 r.)

Informujemy o naborze wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (V). 

Pomoc adresowana jest dla osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat, tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia.

TERMIN NABORU:
od 13.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Urząd zastrzega możliwość wydłużenia terminu naboru wniosków.


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Osoba zarejestrowana w tut. Urzędzie:
    • jako bezrobotna,
    • która na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyła 30 roku życia,
    • dla której zakres szkolenia będzie wynikał z ustalonego z doradcą klienta Indywidualnego Planu Działania,
    • która nie jest objęta przez Urząd inną formą pomocy,
    • która uzasadni potrzebę udzielenia tej formy pomocy i wykaże, że podejmie zatrudnienie lub uruchomi działalność gospodarczą w okresie do 2 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach realizowanej usługi szkoleniowej.


W JAKIEJ WYSOKOŚCI UDZIELANA JEST POMOC?
Jeśli osoba bezrobotna dysponuje oświadczeniem pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia po szkoleniu to powinna dołączyć Załącznik Nr 1 do wniosku, który stanowi oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej:
    a) w ramach umowy o pracę,
    b) w wymiarze co najmniej ½ etatu,
    c) na okres co najmniej 3 m-cy - (pobierz Załącznik Nr 1).
W tym przypadku Urząd może sfinansować szkolenie do wysokości 7.000,00 zł.

Jeśli osoba bezrobotna rozważa samozatrudnienie lub nie dysponuje pisemnym oświadczeniem pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia, a wybrany przez nią zakres szkolenia:
    a) wpisuje się w barometr zawodów deficytowych określonych dla powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych na 2020 r. (www.barometrzawodow.pl)
 i
    b) wiąże się ze zdobyciem kwalifikacji1)
to do wniosku powinna dołączyć:
    • Załącznik Nr 2, który stanowi oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia - (pobierz Załącznik Nr 2),
lub
    • Załącznik Nr 3, który stanowi uzasadnienie celowości ukończenia szkolenia w przypadku braku pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze jej zatrudnienia - (pobierz Załącznik Nr 3).
W tym przypadku Urząd może sfinansować szkolenie:
    • do wysokości 4.000,00 zł. lub
    • do wysokości 6.000,00 zł., jeśli o pomoc będzie zabiegać osoba długotrwale bezrobotna2)


GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI?
    • ze strony internetowej Urzędu (pobierz dokumenty)
    • na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego, ale w tej sytuacji należy uzgodnić telefonicznie (74 84 07 380) termin i godzinę w jakich osoba bezrobotna chciałaby otrzymać komplet wymaganych dokumentów.


GDZIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z WYPEŁNIONYMI DOKUMENTAMI?
do specjalisty ds. rozwoju zawodowego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5B (Wejście A) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania. Telefon do kontaktu – 74 84 07 380. 


UWAGA!
Pomocy w odpowiednim doborze szkolenia czy też w uzyskaniu informacji o zgłaszanych ofertach pracy zgodnie z planowanym szkoleniem, można otrzymać u doradców klienta odpowiadających za formalna obsługę klientów zarówno w siedzibie Urzędu jak i Oddziałach zamiejscowych. Pomoc w tym zakresie będzie głównie udzielana telefonicznie.

Prosimy, aby osoby ubiegające się o skierowanie na szkolenie we wniosku odznaczyły informację o numerze telefonu albo adresu e-mail, który zdecydowanie ułatwi komunikację w zakresie obsługi wniosku. 

Umówione z klientami wizyty będą odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego, stąd też klienci powinni być zawsze wyposażeni w maseczkę, przyłbicę lub inną część odzieży, przy pomocy której można swobodnie zakryć usta i nos.


KONTAKT:
Szczegółowych informacji na temat realizacji usługi szkoleniowej udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu – telefon 74 84 07 380.


SŁOWNICZEK
    1) Zdobycie kwalifikacji – to uzyskanie odpowiedniego dokumentu (świadectwa, książeczki, itp.) na podstawie, którego uczestnik uzyska tytuł zawodowy lub uprawnienia do wykonywania określonych czynności w obszarze danego zawodu.
    2) Osoba długotrwale bezrobotna – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Z wskazanego okresu wyłącza się okres odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę